Nieuwsbrief 2017-01

Bouwen op het terrein van het Sportfondsenbad

 

Het gaat beginnen

 

De gemeente wil vier wooncomplexen realiseren op het zwembadterrein. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

 

De realisatie van vier urban villa’s in een parkachtige omgeving, van maximaal vijf lagen met een terugliggende vijfde laag en (half)verdiept parkeren eronder.

 

Een gemengd woonprogramma met:

  • minimaal 35% sociale huurwoningen, te realiseren door Woningcorporatie Omnia.
  • vrijesectorwoningen: kwalitatieve appartementen voor 'empty nesters'. “In het vrije-sectorprogramma kunnen per woonblok circa 16 appartementen van zo’n 150 m2 groot worden gerealiseerd.”
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): “er wordt voorgesteld één of twee urban villa’s aan te bieden aan CPO- initiatiefnemers, een blok van 15 - 20 grotere appartementen en/of een blok van 20 - 30 kleinere appartementen, afhankelijk van het aandeel sociale woningbouw”. “Dit betekent dat meerdere CPO-partijen kans maken om de locatie te ontwikkelen.”

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het zwembadterrein bepaalt het kader waarbinnen onze plannen moeten passen. De gemeente wil vier wooncomplexen realiseren op het zwembadterrein. Dat is vastgelegd in het structuurplan Park Randenbroek en omgeving uit 2009 en in het gelijknamige bestemmingsplan uit 2012.

Deze documenten zijn nader toegelicht en uitgewerkt in

  • de uitwerkingsregels bestemming wonen.
  • het voorstel van B&W aan de gemeenteraad, van 13 december 2016, over de sloop van het sportfondsenbad en herontwikkeling van het zwembad terrein.
  • een stedenbouwkundige studie: november 2016.

 

Het kader van gemeentelijke eisen en wensen

Samengevat komt dit op het volgende neer.

 

Sociale huurwoningen
Er komen appartementen in  vier ‘urban villa’s’, waarvan minimaal 35% bestemd is voor sociale huurwoningen, te realiseren door Woningcorporatie Omnia. Het gaat om circa 24 appartementen van zo’n 80 m2.

 

Vrije sectorwoningen
In het vrije sector programma kunnen per woonblok circa 16 kwalitatieve appartementen van zo’n 150 m2 groot worden gerealiseerd voor empty nesters. Deze behoefte zal opnieuw worden getoetst in het kader van het uitwerkingsplan. 

 

CPO
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). “Bij de planontwikkeling zal bekeken worden hoe CPO ingepast kan worden (programmatisch en procedureel)”. “Daarnaast wordt voorgesteld één of twee urban villa’s aan te bieden aan CPO- initiatiefnemers, een blok van 15 - 20 grotere appartementen en/of een blok van 20 - 30 kleinere appartementen, afhankelijk van het aandeel sociale woningbouw”. “Dit betekent dat meerdere CPO-partijen kans maken om de locatie te ontwikkelen. Er zal daartoe een plan voor de selectiewijze gemaakt worden”.

 

Openbare ruimte 
De inrichting van de openbare ruimte direct grenzend aan de bouwblokken, maakt ook onderdeel uit van het project. De gemeente zal hiervoor een inrichtingsplan opstellen en laten uitvoeren met de in het bestemmingsplan beschreven uitgangspunten”.

 

Energie-neutraal
Energie-neutrale nieuwbouw (gasloze woningen).

 

En verder
Uitgangspunt op deze locatie is uitgifte van bouwrijpe grond tegen marktconforme prijzen en een budgettair neutrale ontwikkeling.

 

Hoe kunt u bijdragen aan de vereniging?

 

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de verenging:

Als lid, omdat u in aanmerking wilt komen voor een woning: voor € 25,- per jaar,

Door u als lid tevens aan te melden als toekomstige bewoner,

En/of door u actief in te zetten als lid of bestuurslid

Per januari 2017 is gestart met een aantal werkgroepen. U bent van harte welkom om u bij een van deze groepen aan te sluiten:

  • Werkgroep Leden: heeft als doel om het aantal leden van de vereniging in de aangrenzende buurten en de onderlinge samenhang te vergroten. Dit o.a. via thema-excursies en lezingen door deskundigen.
  • Werkgroep CPO: Voor de voorbereiding en indiening van de CPO-plannen van de toekomstige bewoners bij de gemeente. Inclusief het maken van een principeovereenkomst over financiering, achtervang en globale architectuur. Voor samenwerking met andere CPO-projecten en relevante partijen. Voor contacten met ambtenaren, wethouder en politieke partijen.
  • Werkgroep Architectuur: voor uitwerking van de architectonische vormgeving en inrichting en contact met de architect. Dit is inclusief het thema duurzaamheid.

Mei 2017